Asides

Update of EU recommendations for 2019/2020 seasonal flu vaccine composition | European Medicines Agency

The recommendations now also contain a decision on suitable H3N2 strains for inactivated influenza vaccines. The list of reagents for vaccine standardisation has also been updated. Details such as the specific virus strains to be included, are available in the updated 2019/2020 recommendations issued by EMA’s Biologics Working Party (BWP) ad-hoc Influenza Working Group.

Zdroj: Update of EU recommendations for 2019/2020 seasonal flu vaccine composition | European Medicines Agency

Please follow and like us:

Konsolidované a aktualizované znenie smernice EU 2001/83/ES zo 6. novembra 2001, ktorou sa ustanovuje zákonník Spoločenstva o humánnych liekoch

Lieky, ktoré nie sú na lekársky predpis, nesmú byť vybavené bezpečnostnými prvkami podľa článku 54 písm. o), ◄ ak nejde o výnimočný prípad, keď boli zapísané do zoznamu v súlade s postupom podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, pretože hodnotenie preukázalo, že pri nich neexistuje riziko falšovania.

Zdroj: EUR-Lex – 02001L0083-20121116 – EN – EUR-Lex

Please follow and like us:

Bezpečnostné prvky | ŠÚKL

Bezpečnostný prvok umiestnený na obale lieku je jedným zo spôsobov ako zabrániť vstupu falšovaných liekov na trh. Bezpečnostný prvok [ďalej ako „BP“] tvoria vždy  2 súčasti na vonkajšom* obale lieku, a to:špecifický identifikátor (je to jedinečný kód pre konkrétne jedno balenie lieku) = unique identifier [ďalej skratka UI],nástroj proti manipulácii (akýkoľvek prvok na balení, ktorý umožní overiť, či bolo s daným balením predtým manipulované) = anti-tampering device [ďalej v texte ako ATD].Balenie lieku

Zdroj: Bezpečnostné prvky | ŠÚKL

Please follow and like us: