Archív kategorií: Zdravotníctvo

Pandemický plán hodil stratégiu testuj a izoluj do koša, ostalo len izoluj, aj to len trošku

Poďme po stopách testovania v pandemickom pláne.

Kde všade sa testovanie spomína

Vo fáze 2 MZ SR vydáva klinické postupy 

 • pre operačné a elektívne výkony a ich regulovanie vrátane usmerňovania testovania.
 • a iné identifikované oblasti na úrovni rezortu MZ SR alebo pre efektívnu spoluprácu s inými rezortami a/alebo aktérmi (napr. testovanie, OOPP a pod.) na základe hodnotenia
  klinického tímu,

Príloha 5: Schéma laboratórnej diagnostiky pandemického vírusu:

 • Rozhodnutie testovať pacientov by malo byť založené na klinických a epidemiologických kritériách. U pacientov spĺňajúcich definíciu podozrivého prípadu s pozitívnou cestovateľskou anamnézou alebo u úzkych kontaktov s potvrdeným prípadom sa vykonáva odber a vyšetrenie vzoriek biologického materiálu pomocou molekulárno-biologickej metódy RT-PCR alebo iným vhodným testom (LAMP).
 • Vyšetrovanie asymptomatických alebo mierne symptomatických kontaktov sa môže zvážiť u osôb, ktoré boli v kontakte s potvrdeným prípadom.

3. Kľúčové opatrenia pre manažment kontaktov:

 • Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície)
  • RÚVZ počas obdobia 14 dní po poslednej expozícii prípadu COVID-19:
   • testuje kontakty, u ktorých sa vyvinú príznaky COVID-19, ak je to možné,
    • ak je test negatívny, pokračuje v opatreniach počas obdobia 14 dní po poslednom vystavení,
    • ak je test pozitívny, vytvorí z neho prípad (EPIS) a sleduje jeho kontakty.

5. Opatrenia v ohnisku nákazy

 • Činnosti vykonávané v ohnisku
  • testovanie symptomatických a podľa možností aj asymptomatických kontaktov
 • Tieto činnosti boli zoskupené do troch kategórií:
  • sledovanie kontaktov, karanténa, monitorovanie a testovanie symptomatických kontaktov (podľa zváženia a dostupnosti aj asymptomatických) pre každý indexový prípad a jeho
   kontakty.

Príloha 8: Schéma  protiepidemiologických opatrení pre osoby v kontakte s potvrdeným prípadom:

Bod testovanie je posledný, úplne posledný bod v činnotiach, až keď bolo na otázku: „Horúčka, alebo príznaky respiračnej infekcie?“, odpovedané „Áno“.

A to je všetko priatelia.

Pandemický plán nepočíta sa testovaním rizikových skupín. Pandemický plán nepočíta s testovaním na hraniciach. Pandemický plán nepočíta s testovaním zdravých. Pandemický plán plán nepovažuje testovanie asymptomatických kontaktov za nutné, používa len formuláciu podľa zváženia. 

Pandemický plán nepočíta so scríningovou formou testovania v oblasti kritickej infraštruktúry štátu.

Keď som čítal za ostatné dva mesiace, teda počas júna, júla a začiatku augusta odborné texty, všetky zmieńovali vysoký podiel asymptomatických prenášačov.  Základný dokument štátu nepočíta s testovacími schémami.

Naopak, Pandemický plán počíta  s  testovaním ako súčasťou diferenciálnej diagnostiky. Teda ako súčasť vyjasnenia si prípadov pacienta s príznakmi horúčka, kašeľ, príznaky respiračnej infekcie. Pandemický plán  počíta s testovaním len ako nástrojom v službách hygienikov, nie v službách občanov.

Tendencia testovať občana s príznakmi ešte aká taká v dokumente je. Tendencia testovať asymptomatického pacienta je sprevádzaná veľmi silným odradením, slovami ako podľa zváženia, sa môže zvážiť, Musíte byť blízky kontakt cucmajúci sa s jasným prípadom so silnými symptómami , aby následne niekto Pandemický plán zvažoval, či eventuálne, možno… 

Rozumiem tomu, že testovacie kapacity sú konečné a je nimi treba šetriť.

Rozumiem aj tomu, že cena testovania nie je malá. V medziobdobí robíme okolo 2500 testov denne čo pri cene cca 65€ za test je 1352 500€ denne. Za mesiac je to 4,8 milióna eur.

Karanténa  na 14 dní bez skrátenia, ale len trochu

Pozrime sa ešte na to, čo sa deje s občanmi a kontaktmi, keď už teda o nich vieme, že buď sú prípad, alebo boli v kontakte s prípadom.

Pandemický plán definuje izoláciu nasledovne – zabránenie prenosu vysokonákazlivých alebo vysokovirulentných infekcií, ktoré sa môžu šíriť vzduchom aj kontaktom.

Zákon 355/2007 o ochrane verejného zdravia hovorí: „izolácia je oddelenie osôb chorých na prenosné ochorenie počas ich infekčnosti od iných osôb na účely zamedzenia šíreniu prenosného ochorenia,

Od týchto definícii sa potom odrazili nastavenia parametrov štátnej karantény, domácej izolácie kontrolovanej aplikáciou a tak podobne. Základom bol nulový kontakt s okolitým svetom.

Tak sa poďme pozrieť, ako si tento nulový kontakt s okolitým svetom predstavuje Pandemický plán

4.1. Osoba v úzkom kontakte (vysoké riziko expozície):
Počas obdobia 14 dní od ostatnej expozície prípadu COVID-19 osoba dodržiava:

 • izolácia v domácom alebo nemocničnom prostredí podľa individuálneho posúdenia typu domácnosti alebo v mieste poskytovania pobytových sociálnych služieb (možnosť zdržiavania sa v samostatnej izbe, prítomnosť osôb s rizikovými faktormi pre akviráciu infekcie), schopnosť dodržiavať režimové opatrenia a pod.,
 • RUVZ testuje kontakty, u ktorých sa vyvinú príznaky COVID-19, ak je to možné,
  • ak je test negatívny, pokračuje v opatreniach počas obdobia 14 dní po poslednom vystavení,

4. 2. Osoba v nízkom riziku expozície:
Zameriavajú sa na samosledovanie klinických príznakov na vymedzené obdobie:

 • opatrenia zamerané na obmedzenie fyzického kontaktu a vyhýbať sa cestovaniu (teda nemá nariadenú izoláciu)

4.3 Protiepidemické opatrenia vykonávané u suspektných, pravdepodobných a potvrdených prípadov

 • Ich podstatou je liečba a izolácia v zdravotníckom
  zariadení alebo v domácom alebo inom určenom prostredí v závislosti od zdravotného stavu a podmienok na izoláciu v domácom prostredí na vymedzené obdobie (napr. počas
  inkubačného času) od ostatnej expozície.

Existujúce opatrenia UVZ vymedzili dobu na 14 dní respektíve 3 dni po vymiznutí príznakov u vyliečených prípadov.  Izolácia končí, podľa pravidiel UVZ prijatých 20.7. bez testovania. 

Hodnotenie a záver

Nehodnotím nastavené opatrenia. Aj v texte som sa snažil hlavne citovať a vyhýbať sa hodnotiacim súdom. Proste takto je na základe vedeckých poznatkov dostupných 29 člennej pandemickej komisii nastavený boj s novým koronavírusom.

Nie je to návod na to, ako eradikovať. To by v zásade stačili na 14-20 dní všetko zavrieť, zabedniť a zhasnúť. Nakazený by sa vyliečili, alebo umreli. S vyliečením by umrel koronavírus, s ľudskými obeťami by umrel koronavírus. Cieľ eradikácie by bol dosiahnutý.

Nie je to ani eradikácia formou vyhľadávania potenciálnych nosičov. Na to by pandemický plán nesmel rezignovať na testovanie osôb mimo okruh známych nosičov. Rovnako by nesmel rezignovať na testovanie po odoznení príznakov. A už vonkoncom by nemohol pandemický plán rezignovať na zabezpečenie dostupnosti testovania asymptomatických  náhodných krátkych kontaktov, ktorých pandemický plán ani do izolácie neposiela.

Nie, cieľom pandemického plánu nie je eradikácia, cieľom je to udržania spoločnosti v chode. Udržania nemocničných kapacít v chode tak, aby sme dosiahli čo  lepšieho kompromisu. Nedá sa zabudnúť žiť a radovať sa zo života. Nedá sa zabudnúť na liečenie ostatných,  NE-pandemických, ochorení. Nedá sa zabudnúť na potrebu vzdelávania našich detí. Ľudská spoločnosť sa nedá zatvoriť, oplotiť, zabedniť okná a zhasnúť. Bolo by to síce epidemiologicky najsprávnejšie, akurát sa v tom nedá žiť.

Pandemický plán je dobré riešenia s otvoreným koncom.  Na môj skus asi až s príliš otvoreným.

Má to 92 strán, myslené je na mnohé. Akokoľvek, nie je myslené na všetko a je super, že je to verejný dokument. Pripomienky a komentáre, ak budú spracované a dokument systematicky rozvíjaný,  môžu pomôcť zlepšiť riadenie spoločnosti v dobe covidu-19 do očkovania.

Pandemický plán je fajn prvý krok. Uverejnenie spustilo odpočítavanie  k prvému výkopu: Ohlásenie v akej fáze sme. Nasleduje postupné odfajknutie všetkého, čo pandemický plán ukladá vykonať a vykonávať.

Inak to bude len pandemický plán na baterky s exspiráciou 11. 08. 2020. Po uverejnení hoď do zásuvky stola a stôl spáľ.

Nestačí len napísať 92 stranový dokument a potom ho hodiť do zásuvky.

Uverejnil používateľ Martin Pilnik – liberál, lieková politika SaS Pondelok 17. augusta 2020

Čo to znamená, že opatrenia proti covid-19 prešli zo štátu na zodpovednosť občana?

 Ak porušíte pravidlá cestovania z rizikových krajín, skončíte na 3 roky v base.  Fakticky! Bude s vami zaobchádzané ako s nezodpovedným syfilitikom, čo sa kurví bez rozmyslu. Je to proste ten istý paragraf trestného zákona.
Šírenie nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby
§ 163
(1) Kto úmyselne spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
(2) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 závažnejším spôsobom konania.
(3) Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť, alebo
b)za krízovej situácie.
§ 164
(1) Kto z nedbanlivosti spôsobí alebo zvýši nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia nákazlivej ľudskej choroby, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a)závažnejším spôsobom konania, alebo
b) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť.
A to budete radi, že vám uznajú nedbanlivosť a neobvinia vás, že ste úmyselne kašľali na povinnosti po príchode z rizikových krajín.
Ako rizikový je dnes označený celý svet okrem 16 európskych krajín.
Takže už vieme, čo to znamená, keď porušíte povinnosti dané opatreniami Úradu verejného zdravotníctva.

A aké že sú to teda tie povinnosti?

Základ je sledovať, ktoré krajiny sú označené za bezpečné a teda nemáte žiadne automatické povinnosti.
Zavádza sa zoznam krajín, ktoré odborné konzílium považuje z pohľadu vývoja epidemiologickej situácie za bezpečné. Pri príchode z týchto krajín sa nevyžaduje domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19. Sú to (k 18.6.2020):
 • Bulharsko,
 • Cyprus,
 • Česká republika,
 • Dánsko,
 • Estónsko,
 • Fínsko,
 • Grécko,
 • Chorvátsko,
 • Island,
 • Lichtenštajnsko,
 • Litva,
 • Lotyšsko,
 • Maďarsko,
 • Malta,
 • Nemecko,
 • Nórsko,
 • Rakúsko,
 • Slovinsko,
 • Švajčiarsko.

Takisto sa domáca izolácia či povinnosť predložiť negatívny test na COVID-19 nevzťahuje na osoby s trvalým alebo prechodným pobytom na území SR, ktoré sa vracajú z Poľska, ak ich pobyt mimo Slovenska nepresiahol 48 hodín.

Zdroj: UVZ

Takto vymenované krajiny sú bez povinností.  Keď prídete z týchto krajín a pocítite „chrípkové“, teda vlastne „covid-19-ové“ príznaky, tak skontaktujete telefonicky svojho lekára a ten už vás bude navigovať systémom.  Obvykle vám odporučí skontaktovať okresnú hygienickú stanicu, pardón, správne regionálny úrad verejného zdravotníctva.

A čo zbytok sveta, teda celý svet?

PRINESENÝ TEST ALEBO DOMÁCA KARANTÁNA, PO 5 ĎNOCH TEST A AK NEGATÍVNY TAK už pohov, voľno.

Pri príchode z krajín, ktoré nie sú uvedené v tzv. „bezpečnom“ zozname musia osoby predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu (potvrdenie o negativite testu) na ochorenie COVID-19 nie starší ako 96 hodín, a to v prípade Ukrajiny príslušníkovi Policajného zboru Slovenskej republiky, v prípade ostatných krajín (vrátane Poľska pri návšteve presahujúcej 48 hodín) príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v SR.

Tieto osoby ostanú v domácej izolácii spolu s osobami, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Najskôr na piaty deň osoba, ktorá prišla zo zahraničia, absolvuje test na ochorenie COVID-19. Ak bude výsledok negatívny, domáca izolácia sa skončí.

Zdroj: UVZ

Bacha na to!!! Tá povinnosť tu je. Za porušenie je pokuta až  1600€, v krajnom prípade už spomenuté tretsné stíhanie za šírenie infekčnej choroby.

Fakt, bacha na to! Dôsledkom zatajenia sa, že ste prišli z poza nevymenovaných hraníc môže byť, že tu prepukne druhá vlna. A to sa aj verejná mienka voči vám postaví a nebude iného východiska pre prokurátora, ako pohnať vás pred súd. O dva-tri roky už budeme mať isto vakcínu, covid-19 bude pre celú republiku v spomienkach a vy sa budete potulovať po súdoch.

Fakt treba dodržať tých 5 dní a nechať si dať urobiť test. Priatelia, 5 dní, to je brnkačka. Denne sa robí okolo 1000 testov, kapacity máme na 6-10 tisíc testov, takže vám ten test fakt po 5 dňoch spravia a na 6 máte výsledok.

Takto to má byť v krajine, kde sa dobre žije. Je to na nás občanoch, aby sme dodržiavali zmyslupné opatrenia. Vyžadovanie negatívneho testu po príchode z krajiny, kde riziko nakazenia je v prvom rade vo vašom záujme. Máte istotu, že ste zdravý. Máte istotu, že aj keď ste boli v mieste, kde sa to koronavírusom len hemží, že ste ho nedoniesli ako darček pre svojich starších rodičov.

Naozaj má testovanie zmysel. Predposledný deň pred odchodom si dajte spraviť test. Alebo po piatich dňoch v domácej izolácii na Slovensku. Veď čo je to 5 dní? To nestihnete ani 3 partie Dostihou a sázek s deckami. Navyše na to dostanete automaticky OČR od štátu.

No nie je to fajn, umyť si okná v celom dome a dostať za to ešte zaplatené? Len 5 dní.

Pod čiarou: Tento článok, to je robenie práce za ministra zdravotníctva. Možno dostanem aspoň lízatko.  Inšpiroval ma náš SaSkársky štátny tajomník Martin Klus, keď v rozhovore upozornil na povinnosti.

Keď to lieta vzduchom, je 3-5 nakazených za deň na milión úplne normálne číslo

Polovica EU+ krajín od začiatku mája a od polovice mája väčšina  EU+ krajín zliezli na úroveň 3-5 nových prípadov denne na 1 milión obyvateľov.

ŠtátPočet obyvateľov (wiki)Počet denných (7-dňový priemer k 17.6)Nové prípady na 1 milión obyvateľov
Švédsko10 230 00095193,0
USA328 200 0002326570,9
Portugalsko10 280 00029028,2
Spojené kráľovstvo66 650 000128519,3
Bosna a hercegovina3 324 0005115,3
Belgicko11 460 0001028,9
Poľsko37 950 0003228,5
Francúzsko66 990 0004466,7
Dánsko5 806 000366,2
Česko10 630 000524,9
Taliansko60 360 0002774,6
Rakúsko8 859 000303,4
Nemecko83 020 0002663,2
Nórsko5 368 000122,2
Fínsko5 518 000122,2
Grécko10 720 000131,2
Slovinsko2 081 00021,0
Maďarsko9 773 00090,9
Španielsko46 940 000330,7
Slovensko5 450 00030,6
Chorvátsko4 076 00010,2

Zvyšok sveta mimo EU-subkontinentu zaznamenáva nárast denných prípadov. Mimo EU+ pandémia v polovici júna  2020 rastie a silnie.

Kým na izolovaných ostrovoch členských štátov či spolkových/regionálnych/krajských sa naozaj nedá slobodne žiť, EU je dostatočne veľká, silná a pestrá na to, aby poskytla dostatok rozletu pre osobné slobody.

Myslím, že od 10.6. nastal moment, kedy by malo byť priepustkou do EU negatívny test a trasovanie počas prvých 14 dní pobytu osôb zo zvyšku planéty. Pokojne nech prídu, no preukázateľne zdraví a so zdravotným poistením. Takýto hlas by mal zaznieť z úst nášho ministra zdravotníctva na zasadaniach Rady EU pre zdravotníctvo.

Testuj a izoluj – to je úspešná stratégia EU

Táto stratégia je preverená a dokázateľne dosahuje výsledky. Držme sa tejto stratégie. Urobiť testy s výsledkom do pár (1-3) hodín na letiskách či vonkajších hraniciach EU je len otázka trochu logistiky, nie technologický problém. Je plne v záujme ostatných krajín, pomôcť Grécku, Rumunsku, Poľsku, Pribaltikám a Fínsku na ich pozemnej hranici.

Potom to, čo prepadne dovnútra cez skríning (nie nešpecificky zastavovať každého), tak musia byť pripravení a vyškolení ambulantní a urgentní lekári identifikovať a odovzdať pripravenému kombajnu hygienikov.

Súčasťou sa musí stať aj systém ďalšieho vzdelávania, aby sa zo zebry, ktorú nik nečaká uprostred Slovenska, stal obyčajný kôň. Aj ten systém ďalšieho vzdelávania treba doladiť.

Pekne to ukázala tá baňa Darkov na Karvinsku na severnej Morave. Áno, mali tam 400-580 aktívnych prípadov. Ale čísla za posledné dni sú zas za celú republiku na úrovni 30+. nabehli tam hygienici, k nim čata vojakov CO a za týždeň je hotovo. Áno, tých prvých 350 ľudí sa bude teraz liečiť 10-14 dní, niektorí skončia na JIS, ale 10 000 000 môže od 15.6. cestovať po Európe ako by sa nechumelilo.

Rovnako musíme teraz solidárne pomôcť Švédsku, Portugalsku, Bosne a Hercegovine a hlavne Belgicku. Iste, zdravotníctvo je vrámci systému subsidiarity plne v kompetencii národných vlád. No aspoň opýtať sa, či nechcú pomôcť materiálne či personálne by sme sa ich mali. A možno aj nenápadne vnucovať sa. Nechceme ich predsa izolovať do nekonečna od zbytku EU+.

Nie, štát ale hygienici majú byť mimoriadnom režime

Nie, naozaj štát nepotrebuje dnes žiadne mimoriadne, núdzové či iné represívne režimy. Áno, Mikasov úrad potrebuje byť v mimoriadnom režime. Potrebuje dorobiť pandemické plány, dorobiť štandardizáciu procesov, vykonať niekoľko cvičení v sektore zdravotníctva a verejnej správy.

Urobiť poslanecký prieskum, aby sa jednotlivé zložky pochválili pred občanmi, je potrebnú z úplne prozaického dôvodu. Ukázať, že štát je nachystaný, že mu môžu občania dôverovať. Fotka plného skladu ŠHR inklúdet.

Núdzový stav mal byť už od 15.5.  zrušený. Uvedomte si priatelia, že núdzový stav znamená, že súdy proste musia za priestupky v tomto období vyrubovať násobne väčšie tresty. Núdzový stav znamená, že každý jeden sektor štátu má práva násobne väčšie ako občania.

Lieta to vzduchom a jediným účinným liekom je imunitný systém nakazeného. Je škoda premárneného úsilia každého hrdinu, ktorý porazí vírus vo svojom tele, ak nakazí niekoho ďalšieho.